View Full-text

pISSN : 1598-706X / eISSN : 2288-8381


All Issues

(논문)연구논문

용탕단조 Mg-Zn-Zr 합금의 미세조직 및 강화기구

Journal of Korea Foundry Society 1999 february ;19(1) : 38-46

CV 흑연주철의 기계적 성질에 미치는 경질의 제2상의 영향

Journal of Korea Foundry Society 1999 february ;19(1) : 84-90