View Full-text

pISSN : 1598-706X / eISSN : 2288-8381


All Issues

(논문)연구논문

소실모형주조용 조형장치의 진동특성 평가

Kang-Rae Lee, Kyeong-hwan Choe, Gue-Serb Cho, Kyong-Whoan Lee, Myung-Ho Kim*, Kyung-Hwa Rim**, Ki-Young Kim***

Journal of Korea Foundry Society 2004 october ;24(5) : 273-280

아공정 구상흑연주철의 Fading 거동에 미치는 탄소당량의 영향

Journal of Korea Foundry Society 2004 october ;24(5) : 290-294